ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

 

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Az ÁSZF hatálya

 

www.agendakiado.com online webáruházat a Nagy Renáta e.v. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató).

 

Eladó adatai:

Székhely: 4002 Debrecen, Kuvik u. 21.

Postai cím: 4002 Debrecen, Kuvik u. 21.

Nyilvántartási száma: 54644205

Adószáma: 55901035-1-29

Bankszámlaszám: K&H Bank. 10400339-86766877-49531005

Weboldal: www.agendakiado.com

Email: agendakiado@gmail.com

Tel: +36-30-364-2430

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: BlazeArts Kft

Székhelye: H-1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-389087

Elektronikus levelezési cím: admin@forpsi.hu

Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.

Ügyfélszolgálati cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: (+36) 1 610 5506

                                                (+36) 1 610 5507

Adószám: 12539833-2-43

Hivatalos weboldala: www.forpsi.hu

 

 

     mint a szolgáltatásokat nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződés feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Szolgáltató, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

    A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a www.agendakiado.com domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

 

Fogalmak

 

Áru

A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

 

Digitális elemeket tartalmazó áru

      Ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

 

Felek

Szolgáltató és Felhasználó együttesen.

 

Fogyasztó

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Fogyasztói szerződés

Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 

Funkcionalitás

A digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse.

 

Gyártó

    Az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.

 

Kompatibilitás

    A digitális elemeket tartalmazó Áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú Árukat, digitális tartalmat, vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

 

Honlap

A jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

 

Szerződés

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

 

Tartós adathordozó

    Bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon, és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz

    Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

Távollévők között kötött szerződés

    Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Vállalkozás

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

Felhasználó, Fogyasztó/Ön

A Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

 

Jótállás

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti:

 1. A szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően, vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. A jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Vételár

Az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

 

Árak

    Az árak forintban értendők, és az áfát tartalmazzák. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Szolgáltató.

 

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

    Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

    Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak, és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

    A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A Honlapon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

Az adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok valóságáért

    Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Felhasználó véglegesítette rendelését, és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Felhasználó a Szolgáltató felé.

 

A honlap használata

Regisztráció

    A Szolgáltató a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét és/vagy egyes termékek megvásárlását regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató által a Honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot a Szolgáltatónak elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte, és a szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a Szolgáltató a regisztráció iránti kérelem által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott emailben értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt a Szolgáltató által küldött levélben található automatikusan generált, és a Szolgáltató által automatikusan küldött webhely hivatkozásra történő kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat és/vagy termékek megvásárlását a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe vagy vásárolhatja meg.

    A Szolgáltató által a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a Honlapon üzemeltetett Webáruházban kínált könyvek közötti böngészés, a könyvek illusztrációjának, borítójának és rövid ismertetőjének megismerése, a Honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, és ez a tevékenység nem kötelez vásárlásra, sem regisztrálásra.

    A Felhasználó regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált Felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztrált Felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más Felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté, vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

    A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

 

A Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, és iparjogvédelmi jogai

    Valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében – a digitális könyvek tartalmának kivételével – a Honlapon közzétett tartalom, különösen a Honlap domain neve, a Szolgáltató logója, a Honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a Honlap külső arculata és megjelenése, a Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos, képi, animációs vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, vagy azok felhasználása kizárólag a Szolgáltatót illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson, és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Szolgáltató vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában semmilyen mértékben nem használhatók fel.

    A www.agendakiado.com  domain név a Szolgáltató javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása a Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

Az Üzemeltető által közzétett tartalom

    A Szolgáltató által a Honlapon közzétett tartalom – a Webáruházban kínált digitális könyvek leírásán, tartalmán, és a megvásárlásra, letöltésre vonatkozó műszaki adatokon kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a Honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

    A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért (kivéve az olvassonbele.agendakiado.com), és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a Honlapon esetlegesen elhelyezett linkek teszik lehetővé.

 

A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

    A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a kínált digitális könyvekre vonatkozóan nyilvánosan közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt digitális könyvek és/vagy egyéb termékek kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a Honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt digitális könyvek listáját, és/vagy egyéb termékeket meghatározhatja, hogy mely digitális könyveket kíván megvásárolni.

    A Felhasználót regisztráció nélkül való szabad böngészése még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Webáruházat és a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint bármilyen időpontban újrakezdheti. A Honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: Kosár) digitális könyveket és/vagy egyéb termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a digitális könyvek és/vagy egyéb termékek listájának, illetve a Kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

    A Felhasználó a Webáruházban kínált digitális könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával, és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a Honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: Felhasználói felületen) tehet. A Honlapon található Felhasználói Felületen kívül a Felhasználó által emailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat a Szolgáltató nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A Honlapon található Felhasználói Felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a Felhasználói Felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet a Szolgáltatótól.

    A Felhasználó a Termék(ek)/Fizetés gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett digitális könyveket és/vagy egyéb termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a Honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez, és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és személyes adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre a Szolgáltató a későbbiekben a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

    A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével, és a Honlapon megjelenített „Rendelés megerősítése” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett digitális könyvekre, és/vagy egyéb termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt könyvek, és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amelyre a Szolgáltató a megrendelés leadását követően elektronikus úton haladéktalanul nyilatkozni köteles.

    A Felhasználó a megrendeléskor köteles a Honlapon a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés és a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a Kosár tartalmát, és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.

A Felhasználó a leadott megrendelést nem vonhatja vissza, és nem módosíthatja.

    A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően munkaidőben, munkaidőn kívül beérkező rendelés esetében 1 munkanapon belül köteles a megrendelést elektronikus úton, vagy telefonon visszaigazolni. A Szolgáltató visszaigazolásában köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott digitális könyvek, és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között, ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik.

    Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolást a megrendelés leadását követően nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól, és a szerződés nem jön létre.

    A Szolgáltató – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak, és/vagy egyéb termékeknek az általános forgalmi adót, és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

 1. A megrendelt digitális könyvek, és/vagy egyéb termékek vételárának megfizetésére vonatkozó részletes információkat.
 2. A megvásárolni kívánt digitális könyvek letöltésére és felhasználására vonatkozó lényeges információkat.
 3. A megvásárolni kívánt egyéb termék átvételére vonatkozó részletes információkat.
 4. A fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.
 5. A vevőszolgálat elérhetőségeit.

 

A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

    A Felhasználó és a Szolgáltató között a meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott, és a Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott digitális könyveket a Felhasználó megrendelő választása alapján a felkínált lehetőségek közül az általa kiválasztott formátumban hiánytalanul és hibátlan minőségben a Felhasználó számítástechnikai eszközére történő letöltésre hozzáférhetővé tenni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a digitális könyvek vételárának, azaz a digitális könyvek jelen ÁSZF-ben meghatározott letöltése és felhasználása ellenében járó díjnak (a továbbiakban: Vételár) a megfizetésére.

A Szolgáltató helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

    A Szolgáltató felelősséget vállal a digitális könyvekkel kapcsolatban a Webáruházban feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által megvásárolt digitális könyveknek rendelkezniük kell a Webáruház Honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

 

Teljesítési és fizetési feltételek

    Ha a Felhasználó megrendelését követően a Szolgáltató a szerződés létrejöttét nyomban visszaigazolta, és ezzel a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött a szerződés, abban az esetben a szerződést először a Felhasználó köteles teljesíteni a Vételár megfizetésével.

    A Vételárat a Szolgáltató határozza meg, és az megegyezik a Honlapon az adott digitális könyvre vonatkozóan a szerződés megkötésekor érvényes listaárral.

A Vételárat a Felhasználó választása szerint banki átutalással, vagy PayPal internetes fizetőszolgáltatással fizetheti meg a Szolgáltatónak.

   Amennyiben a Felhasználó a megrendelt könyvek Vételárát valamely fent említett módon maradéktalanul megfizette, a Szolgáltató a fizetés megtörténtét a Felhasználónak elektronikus úton, a Honlapon nyomban visszaigazolja, és lehetővé teszi a megvásárolt digitális könyvek szerződésben kikötött formátumban, a Felhasználó számítástechnikai rendszerére történő egyszeri letöltését, és ott adathordozón történő rögzítését. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató a Felhasználónak elküldi a Felhasználó által megadott adatokkal a szolgáltatás díjáról a jogszabályoknak megfelelően kiállított elektronikus számlát.

    Amennyiben a Felhasználó a megrendelt digitális könyvek Vételárát a szerződés létrejöttét követően nyomban, illetve a Szolgáltató által lehetővé tett időn belül az általa választott módon nem fizeti ki, abban az esetben a felek közötti szerződés minden további feltétel és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, illetve hatályát veszti. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Felhasználót értesíteni a szerződés meghiúsulásáról és arról, hogy amennyiben a szolgáltatást mégis igénybe kívánja venni, úgy újabb megrendelés leadásával újabb szerződést kell létrehozni a Szolgáltatóval. A Felek egymással szemben a szerződés meghiúsulásából eredően semmilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthatnak.

 

Kellékszavatosság, Felelősség

    A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett digitális könyvek formátuma megfelel annak, amelyet a Felek a Felhasználó megrendelése alapján létrejött szerződésben kikötöttek, továbbá felel azért, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett adatállomány épp, sértetlen és a megfelelő szoftverrel megnyitható, olvasható, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon felhasználható.

    A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon szoftverek hibáiért, valamint az ilyen hibák okozta károkért, amelyeket a Felhasználó az általa letöltött, digitális könyveket magukban foglaló adatállományok olvasásához, megnyitásához, felhasználásához használ, és amelyeket nem a Szolgáltató bocsátott a Felhasználó rendelkezésére.

    A letöltött adatállományok felhasználásához szükséges szoftvert akkor sem lehet a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátottnak tekinteni, ha a Szolgáltató a Honlapon a szoftver letöltését lehetővé tevő más honlap címét feltünteti, vagy ha a Honlapon a más honlapra vezető linket helyez el.

    A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett számítástechnikai és hálózati átviteli eszközök nem megfelelő működéséből eredő károkért, valamint a letölthetővé tett adatállományban ezek által okozott károkért.

    A Szolgáltató minden szükséges és lehetséges informatikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon hozzáférhetővé és letölthetővé tett adatállományok ne tartalmazzanak olyan kéretlen, ismeretlen forrású és ártalmas szoftvereket (együtt: vírusok), amelyek kárt okozhatnak a Felhasználó számítástechnikai eszközeiben, vagy amelyek megzavarhatják azok működését. A Felhasználó azonban tudomásul veszi, hogy nap, mint nap alkotnak újabb és újabb vírusokat, amelyek elleni védelemre nem lehet előre felkészülni, ezért a Szolgáltató által tett valamennyi intézkedés ellenére előfordulhat, hogy vírusok kerülnek a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe és onnan a Felhasználó számítástechnikai eszközére. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató Felelősségét kizárja, amelyet a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz.

    A Szolgáltató Vevőszolgálatot működtet a Webáruházban történő vásárlással kapcsolatos tájékoztatás, és a Webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok és garanciális igények rendezése érdekében.

 

Vevőszolgálat

Hétfő - Vasárnap: 8.00 – 20.00

Email: agendakiado@gmail.com

Tel: +36-30-364-2430

Postacím: 4002 Debrecen, Kuvik u. 21.

 

A digitális könyvek felhasználási jogai

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés alapján a megvásárolt digitális könyv Vételárának megfizetése esetén a Felhasználó jogosult:

 1. A digitális könyvet tartalmazó adatállományt letölteni, és számítástechnikai eszközén vagy külön adathordozón rögzíteni.
 2. A letöltött és rögzített adatállományt időben és földrajzi értelemben korlátlanul, az ehhez szükséges szoftver alkalmazásával a Felhasználó saját számítástechnikai eszközén saját használatra megnyitni, megjeleníteni és azt olvasni.

    A Felhasználó a meghatározott felhasználási jogokat kizárólag saját, személyes használat céljából gyakorolhatja, és joggyakorlása sem közvetlenül, sem közvetve nem irányulhat anyagi haszonszerzésre. Felhasználó a felhasználásra másnak további engedélyt nem adhat.

    A Szolgáltató a Felhasználó részére a jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított jogokon kívül fenntart magának minden további jogot a digitális könyvek felhasználásával kapcsolatban.

    A Szolgáltató szavatol és felelősséget vállal azért, hogy a Honlapon kínált digitális könyvek jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználására, illetve a felhasználásra való engedély megadására a szerzőkkel kötött szerződések alapján rendelkezik a megfelelő jogokkal. A Szolgáltató szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn a letöltött digitális könyvekre vonatkozóan olyan joga, amely akadályozná vagy lehetetlenné tenné a Felhasználónak a jelen ÁSZF-ben biztosított felhasználási jogok gyakorlását.

    A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és felhasználástól, amelyre vonatkozóan jogot a jelen ÁSZF kifejezetten nem biztosít a részére. A jelen rendelkezés megsértése esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden kárát, amelyet a Felhasználó jogsértése okoz.

 

Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

    Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A Fogyasztót 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát

a)  Áru adásvételére irányuló szerződés esetén;

aa) az Árunak;

ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

    a Fogyasztót vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató által vállalt ezen felüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályban írtakon felül.

    A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

    Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási, vagy felmondási jog gyakorlása

    A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

    Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató által vállalt ezen felüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályban írtakon felül.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Felhasználó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

    Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

    Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

    A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll m-dunkban elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Áru visszaszolgáltatása

    Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

    A Fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

    A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében

    Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés tárgyát képező Árunak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Szolgáltató tudomására hozott, és amelyet a Szolgáltató elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, továbbá a szerződés tárgyát képező Árunak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által ésszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve a Szolgáltató, annak képviselője, vagy az értékesítési láncban résztvevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által ésszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal, ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást;
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy;
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott Áru adásvétele esetében

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha az Áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el vagy;
 2. az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által - illetve digitális elemeket tartalmazó Áruk esetében a digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

    Ha az adásvételi szerződés szerint az Árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

    Ha a digitális elemeket tartalmazó Áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az Áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó Árú esetében

    Digitális elemeket tartalmazó Áru esetében a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon az Áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az Áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a Fogyasztó meg is kapja azokat.

A Szolgáltatónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom, vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az Áru, és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a Fogyasztó által ésszerűen elvárható vagy;
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az Áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

    Ha a fogyasztó nem telepíti ésszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel az Áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a Szolgáltató tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről, és a telepítés Fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. a frissítés a Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása, vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

    Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az Áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

Az Áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás

    A Fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült.

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

    Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

    Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az Áru, és a digitális elemeket tartalmazó Áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az Áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az Áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

    Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Fogyasztó bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Fogyasztó csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás, és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége. Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó Árú esetében

    Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.

    Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő Áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

   A Szolgáltató megtagadhatja az Áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket;
 • a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Áru visszavételét;
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Áru eltávolítását, és a csereként szállított vagy kijavított Áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését;
 • megtagadta az Áru szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az Áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást, vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • a Szolgáltató nem vállalta az Áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás ésszerű határidőn belül, vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az Árut szerződésszerűvé tenni.

    Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

    A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével, és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • a Szolgáltatónak saját költségére kell biztosítania a kicserélt Áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Áru eltávolítását, és a csereként szállított vagy kijavított Áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

    Az Áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló ésszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A Fogyasztónak az Árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

    Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott Áru értékének különbözetével.

   A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

    Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás Áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztó nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő Árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és
 • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett Áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az Árut vagy az Áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét?

    Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés tárgya használt dolog, a Felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

    A teljesítéstől számított hat hónapon (Áru adásvétele esetén egy éven) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap (Áru adásvétele esetén egy év) eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

    Az Áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

    Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén. Emellett a Szolgáltató önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

    A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az Áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét;
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
 • azon Áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik;
 • a jótállás feltételeit.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?

Jótállási jogok

    A Fogyasztó jótállási joga alapján főszabályként kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, illetve a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

    A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

    E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

    A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Fogyasztó részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

    Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

    A kijavítás kezelésekor a Szolgáltatónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás, vagy a csere várható időtartamáról.

    Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

    A Fogyasztó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton, vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

 

Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Fogyasztó ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben;
 • amennyiben a Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni;
 • amennyiben a Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Fogyasztó jogosult:

 • a Szolgáltató felé kijavítási igényel fordulni;
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni a Szolgáltatótól;
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni;
 • amennyiben a Fogyasztó ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás a Szolgáltató költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

 

Kivételek

    A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban a Szolgáltató arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

    Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

    A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

    A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

    A Szolgáltató vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő, így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

Három munkanapon belüli csereigény

    Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor a Szolgáltatónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt, és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

 

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

    A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Egyéb rendelkezések

    A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

    A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

    A Felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

    A termékekről írt kritikák, és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

    A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének a Szolgáltató a Honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett „Impresszum”-ban tesz eleget.

    A www.agendakiado.com Honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyarországi jog az irányadó.

    A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Honlap, illetve a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a Webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

    A Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az Áruval vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 30 3642430

Internet cím: www.agendakiado.com

Email: agendakiado@gmail.com

Postacím: 4002 Debrecen, Kuvik u. 21.

 

    A Felhasználó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az Áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

    A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. A Felhasználó neve, lakcíme;
 2. A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. A Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 4. A Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 5. A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása;
 6. A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 7. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

    A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet, és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

    A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

www.kormanyhivatal.hu

 

Bírósági eljárás

    A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

    Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

    A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Szolgáltatásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

    Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

    A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

    A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 e-zer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal, és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

    A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. A Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;
 2. A fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;
 3. Ha a Felhasználó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;
 4. A Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;
 5. A Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;
 6. A Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte;
 7. Közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor;
 8. A testület döntésére irányuló indítványt;
 9. A Felhasználó aláírását.

 

    A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

www.bekeltetes.hu

 

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

    06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu 

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36

Telefonszám: 06-72-507-154

Mobil: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Telefonszám: 06-76-501-500;

                        06-76-501-525,

                        06-70-938-4765,

                        06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím:
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 06-46-501-091

                        06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszám: +36-1-488-21-31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.

Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék

    06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím:
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010;

    06-34-513-012

    06-30-201-1647

    06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: https://panaszrendezes.hu/

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

    t-tiv@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Telefonszám: 06-88-814-121

    06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

Online vitarendezési platform

    Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

    Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Jelen Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) visszavonásig érvényes.

 

Ágenda Kiadó

Debrecen

2022.06.24.