ÁSZF

 

ÁSZF

 

 

1. Az ÁSZF hatálya

1.1.www.agendakiado.com online áruházat a Nagy Renáta e.v. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató").

A Szolgáltató székhelye: 4030 Debrecen, Lovász u. 3

A Szolgáltató postai címe: 4032 Debrecen, Egyetem Sugárút 34 3/39.

Szolgáltató nyilvántartási száma: 54644205

Szolgáltató adószáma: 55901035-1-29

Szolgáltató bankszámlaszáma: K&H Bank. 10400339-86766877-49531005

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Email: agendakiado@gmail.com

Tel: +36-30-364-2430

mint a szolgáltatásokat nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződés feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Szolgáltató, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a www.agendakiado.com domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: Szolgáltató) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. Az ÁSZF a Szolgáltató által történő módosítása nem érinti az 5.8. pont szerint létrejött szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.

2. Regisztráció

2.1. A Szolgáltató a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét és/vagy egyes termékek megvásárlását regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéhez köteles a Szolgáltató által a Honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot a Szolgáltatónak elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte, és a szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a Szolgáltató a regisztráció iránti kérelem által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott emailben értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt a Szolgáltató által küldött levélben található automatikusan generált és a Szolgáltató által automatikusan küldött webhely hivatkozásra történő kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat és/vagy termékek megvásárlását a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe vagy vásárolhatja meg.

2.2. A Szolgáltató által a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a Honlapon üzemeltetett Webáruházban kínált könyvek közötti böngészés, a könyvek illusztrációjának, borítójának és rövid ismertetőjének megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, és ez a tevékenység nem kötelez vásárlásra, sem regisztrálásra.

2.3. A Felhasználó regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált Felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztrált Felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más Felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

2.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

3. A Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

3.1. Valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében – a digitális könyvek tartalmának kivételével - a Honlapon közzétett tartalom, különösen a Honlap domain neve, a Szolgáltató logója, a Honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a Honlap külső arculata és megjelenése, a Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos, képi, animációs vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, vagy azok felhasználása kizárólag a Szolgáltatót illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Szolgáltató vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

3.2. A www.agendakiado.com  domain név a Szolgáltató javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása a Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4. Az Üzemeltető által közzétett tartalom

4.1. A Szolgáltató által a Honlapon közzétett tartalom – a Webáruházban kínált digitális könyvek leírásán, tartalmán és a megvásárlásra, letöltésre vonatkozó műszaki adatokon kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kelle-metlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a Honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

4.2.  A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapoktartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a Honlapon esetlegesen elhelyezett linkek teszik lehetővé.

5. A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a kínált digitális könyvekre vonatkozóan nyilvánosan közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt digitális könyvek és/vagy egyéb termékek kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a Honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt digitális könyvek listáját, és/vagy egyéb termékeket meghatározhatja, hogy mely digitális könyveket kíván megvásárolni.

5.2. A Felhasználó 5.1. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Webáruházat és a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A Honlapon működő virtuális bevásárló „Kosárba tett” (a továbbiakban: Kosár) digitális könyveket és/vagy egyéb termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a digitális könyvek és/vagy egyéb termékek listájának, illetve a Kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

5.3. A Felhasználó a Webáruházban kínált digitális könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a Honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: Felhasználói felületen) tehet. A Honlapon található Felhasználói Felületen kívül a Felhasználó által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat a Szolgáltató nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A Honlapon található Felhasználói Felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a Felhasználói Felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet a Szolgáltatótól.

5.4. A Felhasználó a Termék(ek)/Fizetés gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett digitális könyveket és/vagy egyéb termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a Honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és személyes adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre a Szolgáltató a későbbiekben a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

5.5. A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a Honlapon megjelenített „Rendelés megerősítése” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett digitális könyvekre és/vagy egyéb termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amelyre a Szolgáltató a megrendelés leadását követően elektronikus úton haladéktalanul nyilatkozni köteles.

5.6. A Felhasználó a megrendeléskor köteles a Honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés és a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a Kosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.

5.7. A Felhasználó a leadott megrendelést nem vonhatja vissza, és nem módosíthatja.

5.8. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően munkaidőben, munkaidőn kívül beérkező rendelés esetében 1 munkanapon belül köteles a megrendelést elektronikus úton, vagy telefonon visszaigazolni. A Szolgáltató visszaigazolásában köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott digitális könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között, ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik.

5.9. Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolást az 5.8. pontban foglaltaknak megfelelően, nyomban a megrendelés leadását követően nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól, és a szerződés nem jön létre.

5.10. A Szolgáltató – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak és/vagy egyéb termékeknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

a.) A megrendelt digitális könyvek és/vagy egyéb termékek vételárának megfizetésére vonatkozó részletes információkat.

b.) A megvásárolni kívánt digitális könyvek felhasználására vonatkozó lényeges információkat.

c.) A megvásárolni kívánt egyéb termék átvételére vonatkozó részletes információkat.

d.) Azt, hogy a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ szerinti elállási jog a digitális könyv letöltését követően nem illeti meg a Felhasználót, és ennek okát

e.) A fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.

f.) A vevőszolgálat elérhetőségeit.

6. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

6.1. A Felhasználó és a Szolgáltató között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott digitális könyveket a Felhasználó megrendelő választása alapján, a felkínált lehetőségek közül az általa kiválasztott formátumban hiánytalanul és hibátlan minőségben a Felhasználó számítástechnikai eszközére történő letöltésre hozzáférhetővé tenni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a digitális könyvek vételárának, azaz a digitális könyvek jelen ÁSZF-ben meghatározott letöltése és felhasználása ellenében járó díjnak (a továbbiakban: Vételár) a megfizetésére.

6.2. A Felhasználó és a Szolgáltató között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott egyéb terméket az általa kiválasztott szállítási és átvételi módon hiánytalanul és hibátlan minőségben a Felhasználó által megadott szállítási címre leszállítani. A Felhasználó megrendelő köteles a termék vételárának, azaz a termék jelen ÁSZF-ben meghatározott megvásárlása ellenében járó díjnak a megfizetésére.

6.3. A Szolgáltató helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

6.4. A Szolgáltató felelősséget vállal a digitális könyvekkel kapcsolatban a Webáruházban feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által megvásárolt digitális könyveknek rendelkezniük kell a Webáruház Honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

7. Teljesítési és fizetési feltételek

7.1. Ha a Felhasználó megrendelését követően a Szolgáltató a szerződés létrejöttét nyomban visszaigazolta, és ezzel a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött a szerződés, abban az esetben a szerződést először a Felhasználó köteles teljesíteni a Vételár megfizetésével.

7.2. A Vételárat a Szolgáltató határozza meg, és az megegyezik a Honlapon az adott digitális könyvre vonatkozóan a szerződés megkötésekor érvényes listaárral.

7.3. A Vételárat a Felhasználó banki átutalással fizetheti meg a Szolgáltatónak.

7.4. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt könyvek Vételárát valamely fent említett módon maradéktalanul megfizette, a Szolgáltató a fizetés megtörténtét a Felhasználónak elektronikus úton, a Honlapon nyomban visszaigazolja, és lehetővé teszi a megvásárolt digitális könyvek szerződésben kikötött formátumban, a Felhasználó számítástechnikai rendszerére történő egyszeri letöltését és ott adathordozón történő rögzítését. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató a Felhasználónak elküldi a Felhasználó által megadott adatokkal a szolgáltatás díjáról a jogszabályoknak megfelelően kiállított elektronikus számlát.

7.5. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt digitális könyvek Vételárát a szerződés létrejöttét követően nyomban, illetve a Szolgáltató által lehetővé tett időn belül az általa választott módon nem fizeti ki, abban az esetben a felek közötti szerződés minden további feltétel és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, illetve hatályát veszti. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Felhasználót értesíteni a szerződés meghiúsulásáról és arról, hogy amennyiben a szolgáltatást mégis igénybe kívánja venni, úgy újabb megrendelés leadásával újabb szerződést kell létrehozni a Szolgáltatóval.

7.6. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés a 7.5. pontban foglaltak szerint szűnik meg, abban az esetben a Felek egymással szemben a létrejött szerződésből, valamint annak meghiúsulásából eredően semmilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthatnak.

8. Kellékszavatosság, Felelősség

8.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett digitális könyvek formátuma megfelel annak, amelyet a Felek a Felhasználó megrendelése alapján létrejött szerződésben kikötöttek, továbbá felel azért, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett adatállomány ép, sértetlen és a megfelelő szoftverrel megnyitható, olvasható, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatá-rozott módon felhasználható.

8.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon szoftverek hibáiért, valamint az ilyen hibák okozta károkért, amelyeket a Felhasználó az általa letöltött, digitális könyveket magukban foglaló adatállományok olvasásához, megnyitásához, felhasználásához használ, és amelyeket nem a Szolgáltató bocsátott a Felhasználó rendelkezésére.

8.3. A letöltött adatállományok felhasználásához szükséges szoftvert akkor sem lehet a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátottnak tekinteni, ha a Szolgáltató a Honlapon a szoftver letöltését lehetővé tevő más honlap címét feltünteti, vagy ha a Honlapon a más honlapra vezető linket helyez el.

8.4. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett számítástechnikai és hálózati átviteli eszközök nem megfelelő működéséből eredő károkért, valamint a letölthetővé tett adatállományban ezek által okozott károkért.

8.5.A Szolgáltató minden szükséges és lehetséges informatikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon hozzáférhetővé és letölthetővé tett adatállományok ne tartalmazzanak olyan kéretlen, ismeretlen forrású és ártalmas szoftvereket (együtt: vírusok), amelyek kárt okozhatnak a Felhasználó számítástechnikai eszközeiben, vagy amelyek megzavarhatják azok működését. A Felhasználó azonban tudomásul veszi, hogy nap, mint nap alkotnak újabb és újabb vírusokat, amelyek elleni védelemre nem lehet előre felkészülni, ezért a Szolgáltató által tett valamennyi intézkedés ellenére előfordulhat, hogy vírusok kerülnek a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe és onnan a Felhasználó számítástechnikai eszközére. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató Felelősségét kizárja, amelyet a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz.

8.6. A Szolgáltató Vevőszolgálatot működtet a Webáruházban történő vásárlással kapcsolatos tájékoztatás és a Webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok és garanciális igények rendezése érdekében.

Vevőszolgálat:

H-P: 8.00 – 17.00

Email: agendakiado@gmail.com

Tel: +36-30-364-2430

Posta címe: 4032 Debrecen, Egyetem Sugárút 34 3/39.

9. A digitális könyvek felhasználási jogai

9.1. A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés alapján, a megvásárolt digitális könyv Vételárának megfizetése esetén a Felhasználó jogosult:

a) A digitális könyvet tartalmazó adatállományt letölteni és számítástechnikai eszközén vagy külön adathordozón rögzíteni.

b) A letöltött és rögzített adatállományt időben és földrajzi értelemben korlátlanul, az ehhez szükséges szoftver alkalmazásával a Felhasználó saját számítástechnikai eszközén saját használatra megnyitni, megjeleníteni és azt olvasni.

c) A letöltött és rögzített adatállományt kizárólag a fenti b) pontban meghatározott saját személyes használat céljából az eredeti adathordozóhoz képest más adathordozóra másolni.

9.2. A Felhasználó a 9.1. pontban meghatározott felhasználási jogokat kizárólag saját, személyes használat céljából gyakorolhatja, és joggyakorlása sem közvetlenül, sem közvetve nem irányulhat anyagi haszonszerzésre. Felhasználó a felhasználásra másnak további engedélyt nem adhat.

9.3. A Szolgáltató a Felhasználó részére a jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított jogokon kívül fenntart magának minden további jogot a digitális könyvek felhasználásával kapcsolatban.

9.4. A Szolgáltató szavatol és felelősséget vállal azért, hogy a Honlapon kínált digitális könyvek jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználására, illetve a felhasználásra való engedély megadására a szerzőkkel kötött szerződések alapján rendelkezik a megfelelő jogokkal. A Szolgáltató szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn a letöltött digitális könyvekre vonatkozóan olyan joga, amely akadályozná vagy lehetetlenné tenné a Felhasználónak a jelen ÁSZF-ben biztosított felhasználási jogok gyakorlását.

9.5. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és felhasználástól, amelyre vonatkozóan jogot a jelen ÁSZF kifejezetten nem biztosít a részére. A jelen rendelkezés megsértése esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden kárát, amelyet a Felhasználó jogsértése okoz.

10. Az indokolás nélküli elállás joga

10.1. A Felhasználó nem gyakorolhatja a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ szerinti elállási jogot a digitális könyvek letöltését követően, mert a hivatkozott kormányrendelet 5.§ d) pontjában foglalt szabályt analógia útján kell alkalmazni, amely szerint az elállási jog nem gyakorolható számítógépi szoftver példányának vásárlásakor, ha a felhasználó a csomagolást már felbontotta. En-nek megfelelően a digitális könyv szoftvernek minősül, letöltése pedig a csomagolás felbontásának felel meg.

10.2. Egyéb termékre vonatkozóan az indoklás nélküli elállás feltételeit a vonatkozó rendelet szabályozza.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A www.agendakiado.com Honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

11.2.  A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

11.4. A Felhasználó a 11.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

11.5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

11.6. A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének a Szolgáltató a Honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett „Impresszum”-ban tesz eleget.

11.7. A www.agendakiado.com  Honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyarország joga irányadó.

11.8. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Honlap, illetve a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a Webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

11.9. A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

12. Vitás ügy rendezése

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: 
hbkik@hbkik.hu 

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe:
7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: 
bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe:
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: 
bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe:
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: 
bekeltetes@bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: 
info@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe:
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: 
fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: 
bekelteto@gymskik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: 
hkik@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe:
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: 
kamara@jnszmkik.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: 
kemkik@kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: 
nkik@nkik.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: 
pmbekelteto@pmkik.hu 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: 
skik@skik.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: 
bekelteto@szabkam.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: 
kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: 
vmkik@vmkik.hu 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: 
info@bekeltetesveszprem.hu 

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: 
zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) visszavonásig érvényes.

 

Debrecen, 2019. Március 13.